Öğretimde Planlar

Planın Tanımı:  Öğretim terimi olarak plan, belirli eğitim amaçlarına ulaşmak için öğretim konusu olabilen etkinliklerden hangisinin seçileceğini, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağını, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağını elde edilen başarının nasıl değerlendirileceğini önceden tasarlayıp, kayıt üzerinde saptamaktır. Plan Yapmanın Gereği:  Eğitim-öğretim kurumlarında derslere planlı ve konunun devamı >>>

Sınama Durumları – Programın Değerlendirmesi

Program değerlendirme, programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir. PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI :             → Programın hedeflerine ulaşma düzeyini belirleme,             → Programın etkililiğini belirleme,             → Programdaki aksaklıkların hangi öğe yada öğelerden kaynaklandığını belirlemek ve gerekli düzeltme çalışmalarını yapmak, PROGRAM DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI :             ERTÜRK; eğitim programlarının değerlendirilmesinde 6 konunun devamı >>>

Eğitim Durumları – Öğrenme ve Öğretme Süresi

Program geliştirmenin bir diğer temel öğesi de öğretme-öğrenme sürecidir. Öğretme-öğrenme süreçleri, öğretme-öğrenme etkinliklerinin sürdürülmesinde yararlanılan her tür yöntem, görsel ve işitsel araç-gereç, personel, teknik ve organizasyon gibi öğeleri içermektedir. Eğitim durumlarının başlıca değişkenleri şunlardır: Þ İpucu, geribildirim (dönüt) düzeltme, öğrenci katılımı, öğretmen nitelikleri, sevgi, öğrenme ortamının fiziksel nitelikleri, zaman, araç-gereç… konunun devamı >>>

İçerik Düzenlenmesinde Kullanılan Yaklaşımlar

1) DOĞRUSAL PROGLAMLAMA YAKLAŞIMI Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. Özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. ÖRN : Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi 2) SARMAL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Doğrusal programlama anlayışına göre daha esnek konunun devamı >>>

Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması – Bloom Taksonomisi

Hedeflerin yatay boyutunu oluşturur. Eğitim öğretimde hedefler basitten karmaşığa kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı (taksonomik) olarak sıralanır.             Taksonomi tasnif ederek dağıtma, sınıflandırma demektir. Öğretim amaçlarının bu anlamda en uygun sınıflandırması BLOOM tarafından yapılmıştır. BLOOM’un sınıflamasının temel özelliği öğretmene; “öğretim sonunda öğrencide ne tür değişiklik konunun devamı >>>

Hedefler – Hedef Davranışlar

HEDEF NEDİR: Bireyin planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazanması kararlaştırılan ve davranış değişikliği olarak nitelendirilmeye uygun özelliklerdir. Hedef boyutu ile ilgili hazırlıklar yapılırken bireyleri “NEDEN?, NİÇİN?, eğitiyoruz?” sorusuna cevap aramakla işe başlanmalıdır. İstendik davranışın (hedeflerin) belirleyicileri şunlardır. Þ             → Toplumsal Gerçek             → Konu Alanı             → Birey             → konunun devamı >>>

İçerik – Muhteva

Bir eğitim programında amaçlara erişmek için “NE ÖĞRETELİM?” sorusunun cevabını veren boyutİÇERİK tir. Bu bağlamda programın içerik boyutu ile öğretilecek konuların düzenlenmesi söz konusudur. İÇERİK; program hedefleri doğrultusunda seçilmiş konular bütünlüğüdür. Yani hedef davranışları kazandırabilecek biçimde ünite ve konuların düzenlenmesidir. Bir programda önce hedef ve davranışlar belirlenir sonra bunların kazandırılmasına konunun devamı >>>

Program Tasarısı Hazırlama

Bu bölümde bir eğitim programı tasarımı hazırlanırken programın öğeleri olan hedef, içerik, eğitim ve sınama durumlarının nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Programın öğelerini açıklamaya geçmeden amaç, hedef ve davranış kavramları üzerinde durulması gerekmektedir.             * AMAÇ: Eğitim öğretim süreci sonunda ulaşılması istenen düzey yada sonuçtur. Örn: = İyi vatandaş, iyi konunun devamı >>>

İhtiyaç Belirleme Değerlendirme Teknikleri

İhtiyaç değerlendirmesi yapmak için çok değişik yöntem ve teknikler vardır. Değerlendirme yaparken bir yada daha fazla teknikten aynı anda yararlanılabilir. Bu teknikler:             1) DELPHİ TEKNİĞİ-ANKET GELİŞTİRME Tekniğin en büyük amacı konu ile ilgili seçilmiş uzmanlar grubun akılcı bir yaklaşımla ORTAK GÖRÜŞLERİN alınması, bir anlamda ortak görüş sağlanması çabalarıdır. Teknik; konunun devamı >>>

İhtiyaç Analizi Yaklaşımları

FARKLAR YAKLAŞIMI: Bu yaklaşım; gözlenenle beklenen başarı düzeyleri arasındaki farkı ortaya çıkarır. Bu tanımı aşağıdaki açıklamayla netleştirebiliriz: Bu yaklaşıma göre ihtiyaç; beklenilen beceri düzeyi ile gerçek / var olan beceriler arasındaki farkla ortaya çıkar. Bu fark; programın bireylere kazandırılması gereken özellikleri gösterir. → DEMOKRATİK YAKLAŞIM: Bu yaklaşımın temelinde kimi referans konunun devamı >>>

İhtiyaç Saptama

Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır. İhtiyacın saptanması, yapılacak eğitim etkinliklerinin planlanması ve programlanması için de gerekli bilgileri elde etmede yardımcı olmaktır. İhtiyaç saptama çalışmalarında toplumun, bireyin ve konu alanı ile ilgili ihtiyaçların saptanması önemli görülmektedir. Bu amaçla ihtiyaç saptama araştırmasında şu sorulara cevap aranmalıdır Þ                         1) Toplumun konunun devamı >>>

Program Geliştirme Çalışma Planı

Program geliştirme sürecinde hangi işlemlerin ne zaman ve ne kadar sürede gerçekleştirileceğini belirleyerek bir zaman takvimi hazırlanır. Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır. Bu süreçte şunlar yapılır Þ 1) İHTİYAÇ SAPTAMA  Bu aşamada toplumun, bireyin ve konu alanı ile ilgili ihtiyaçların saptanması yapılır. 2) HEDEF YAZMA  Programın hedefleri, hedef konunun devamı >>>

Program Geliştirme Sürecinin Planlanması

Program geliştirme sürecinin basamakları ve her basamakta yapılması gereken işlemler kısaca şunlardır:                         I-  Program geliştirme çalışma gruplarını oluşturma,                         II- Program geliştirme çalışma planı, → PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI              Program geliştirme çalışma grupları üç grupta toplanabilir : 1.      Grup  Program karar ve koordinasyon grubu, 2.      Grup  Program konunun devamı >>>

Süreç Yaklaşımı Modeli – Stenhause

Süreç yaklaşımı modeli sınıf öğretmenine mesleki özerklik sağladığı için; öğretmenlerin çok iyi yetişmiş olmasını gerekli kılmaktadır. (Oysa durumsal model ise okulu merkeze aldığından okul ve yakın çevresindeki durumun değerlendirilmesini önemli görmektedir.) Süreç yaklaşımı modeli ilerlemecilik akımından etkilenmiştir. Modelin aşamaları şu şekildedir : 1.      İçerik-Bağlam, 2.      Öğrenme Durumları, 3.      Genel amaçlar, konunun devamı >>>

Yenilikçi-Durumsal Model – Skillbeck

Skillbeck tarafından geliştirilmiştir. Okul merkezli bir yaklaşımdır. Hümanizm felsefesi görüşünün etkisi altındadır. Modelin aşamaları şu şekildedir Þ 1.      Durum çözümlemesi, 2.      Amaçlar, 3.      Öğrenme-öğretme, 4.      Programı desenleme, 5.      Programı uygulama, 6.      Değerlendirme,

Tyler Modeli

Bu modelde program geliştirme daha kapsamlı olarak ele alınmıştır. Rasyonel bir model olarak bilinir. Birey, toplum, konu alanı kaynaklarından elde edilen hedefler; felsefe ve psikoloji süzgecinden geçirilip öğretim hedeflerine ulaştıktan sonra öğrenme yaşantılarının seçimi, örgütlenmesi ve değerlendirilmesi yapılır. Tyler modelinin program geliştirme aşamalarını şu şekilde gösterebiliriz:  

Taba Modeli

(Çocuk merkezli bir yaklaşımdır)  Program geliştirme de TÜMEVARIM yaklaşımını kullanmıştır. İnsan ihtiyaçlarının belirlenmesinden hareket edilerek program öğelerinin sırası ve ilişkilerin kontrolüne kadar ulaşan bir TÜMEVARIM modelidir. Tümevarım; sorunlardan başlayarak genel sonuçlara varma anlamında kullanılmıştır.             Taba modeli ABD’de yaygın olarak kullanılmıştır. TABA modeli aşamalı bir biçimde şu şekildedir:  1.      İhtiyaçların konunun devamı >>>

Program Geliştirme Modelleri

Program geliştirmede en yaygın olan modeller TABA, TYLER, RASYONEL PLANLAMA (teknokratik model), WULF ve SCHAVE’in SİSTEM YAKLAŞIMINI ESAS ALAN MODELİ, SKİLLBECK’in DURUMSAL ve STENHAOUSE’un SÜREÇ yaklaşımı modelleridir. Türkiye’de ise öne çıkan program geliştirme modelleri, MEB Program Geliştirme Modeli ve DEMİREL modelidir. TABA ve TYLER modeli de Türkiye’de kullanılmaktadır.