Öğretimde Planlar

Planın Tanımı:  Öğretim terimi olarak plan, belirli eğitim amaçlarına ulaşmak için öğretim konusu olabilen etkinliklerden hangisinin seçileceğini, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağını, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağını elde edilen başarının nasıl değerlendirileceğini önceden tasarlayıp, kayıt devamı …

Sınama Durumları – Programın Değerlendirmesi

Program değerlendirme, programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir. PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI :             → Programın hedeflerine ulaşma düzeyini belirleme,             → Programın etkililiğini belirleme,             → Programdaki aksaklıkların hangi öğe yada öğelerden kaynaklandığını belirlemek ve gerekli düzeltme çalışmalarını yapmak, devamı …

Eğitim Durumları – Öğrenme ve Öğretme Süresi

Program geliştirmenin bir diğer temel öğesi de öğretme-öğrenme sürecidir. Öğretme-öğrenme süreçleri, öğretme-öğrenme etkinliklerinin sürdürülmesinde yararlanılan her tür yöntem, görsel ve işitsel araç-gereç, personel, teknik ve organizasyon gibi öğeleri içermektedir. Eğitim durumlarının başlıca değişkenleri şunlardır: Þ İpucu, geribildirim (dönüt) düzeltme, öğrenci devamı …

İçerik Düzenlenmesinde Kullanılan Yaklaşımlar

1) DOĞRUSAL PROGLAMLAMA YAKLAŞIMI Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. Özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. ÖRN : Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi devamı …

Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması – Bloom Taksonomisi

Hedeflerin yatay boyutunu oluşturur. Eğitim öğretimde hedefler basitten karmaşığa kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı (taksonomik) olarak sıralanır.             Taksonomi tasnif ederek dağıtma, sınıflandırma demektir. Öğretim amaçlarının bu anlamda en uygun sınıflandırması BLOOM tarafından yapılmıştır. BLOOM’un devamı …

Hedefler – Hedef Davranışlar

HEDEF NEDİR: Bireyin planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazanması kararlaştırılan ve davranış değişikliği olarak nitelendirilmeye uygun özelliklerdir. Hedef boyutu ile ilgili hazırlıklar yapılırken bireyleri “NEDEN?, NİÇİN?, eğitiyoruz?” sorusuna cevap aramakla işe başlanmalıdır. İstendik davranışın (hedeflerin) belirleyicileri şunlardır. Þ             → Toplumsal devamı …

İçerik – Muhteva

Bir eğitim programında amaçlara erişmek için “NE ÖĞRETELİM?” sorusunun cevabını veren boyutİÇERİK tir. Bu bağlamda programın içerik boyutu ile öğretilecek konuların düzenlenmesi söz konusudur. İÇERİK; program hedefleri doğrultusunda seçilmiş konular bütünlüğüdür. Yani hedef davranışları kazandırabilecek biçimde ünite ve konuların düzenlenmesidir. devamı …

Program Tasarısı Hazırlama

Bu bölümde bir eğitim programı tasarımı hazırlanırken programın öğeleri olan hedef, içerik, eğitim ve sınama durumlarının nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Programın öğelerini açıklamaya geçmeden amaç, hedef ve davranış kavramları üzerinde durulması gerekmektedir.             * AMAÇ: Eğitim öğretim süreci sonunda devamı …

İhtiyaç Belirleme Değerlendirme Teknikleri

İhtiyaç değerlendirmesi yapmak için çok değişik yöntem ve teknikler vardır. Değerlendirme yaparken bir yada daha fazla teknikten aynı anda yararlanılabilir. Bu teknikler:             1) DELPHİ TEKNİĞİ-ANKET GELİŞTİRME Tekniğin en büyük amacı konu ile ilgili seçilmiş uzmanlar grubun akılcı bir yaklaşımla devamı …

İhtiyaç Analizi Yaklaşımları

FARKLAR YAKLAŞIMI: Bu yaklaşım; gözlenenle beklenen başarı düzeyleri arasındaki farkı ortaya çıkarır. Bu tanımı aşağıdaki açıklamayla netleştirebiliriz: Bu yaklaşıma göre ihtiyaç; beklenilen beceri düzeyi ile gerçek / var olan beceriler arasındaki farkla ortaya çıkar. Bu fark; programın bireylere kazandırılması gereken devamı …

İhtiyaç Saptama

Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır. İhtiyacın saptanması, yapılacak eğitim etkinliklerinin planlanması ve programlanması için de gerekli bilgileri elde etmede yardımcı olmaktır. İhtiyaç saptama çalışmalarında toplumun, bireyin ve konu alanı ile ilgili ihtiyaçların saptanması önemli görülmektedir. Bu amaçla ihtiyaç devamı …

Program Geliştirme Sürecinin Planlanması

Program geliştirme sürecinin basamakları ve her basamakta yapılması gereken işlemler kısaca şunlardır:                         I-  Program geliştirme çalışma gruplarını oluşturma,                         II- Program geliştirme çalışma planı, → PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI              Program geliştirme çalışma grupları üç grupta toplanabilir : devamı …

Yenilikçi-Durumsal Model – Skillbeck

Skillbeck tarafından geliştirilmiştir. Okul merkezli bir yaklaşımdır. Hümanizm felsefesi görüşünün etkisi altındadır. Modelin aşamaları şu şekildedir Þ 1.      Durum çözümlemesi, 2.      Amaçlar, 3.      Öğrenme-öğretme, 4.      Programı desenleme, 5.      Programı uygulama, 6.      Değerlendirme,

Tyler Modeli

Bu modelde program geliştirme daha kapsamlı olarak ele alınmıştır. Rasyonel bir model olarak bilinir. Birey, toplum, konu alanı kaynaklarından elde edilen hedefler; felsefe ve psikoloji süzgecinden geçirilip öğretim hedeflerine ulaştıktan sonra öğrenme yaşantılarının seçimi, örgütlenmesi ve değerlendirilmesi yapılır. Tyler modelinin devamı …

Taba Modeli

(Çocuk merkezli bir yaklaşımdır)  Program geliştirme de TÜMEVARIM yaklaşımını kullanmıştır. İnsan ihtiyaçlarının belirlenmesinden hareket edilerek program öğelerinin sırası ve ilişkilerin kontrolüne kadar ulaşan bir TÜMEVARIM modelidir. Tümevarım; sorunlardan başlayarak genel sonuçlara varma anlamında kullanılmıştır.             Taba modeli ABD’de yaygın olarak devamı …

Program Geliştirme Modelleri

Program geliştirmede en yaygın olan modeller TABA, TYLER, RASYONEL PLANLAMA (teknokratik model), WULF ve SCHAVE’in SİSTEM YAKLAŞIMINI ESAS ALAN MODELİ, SKİLLBECK’in DURUMSAL ve STENHAOUSE’un SÜREÇ yaklaşımı modelleridir. Türkiye’de ise öne çıkan program geliştirme modelleri, MEB Program Geliştirme Modeli ve DEMİREL modelidir. devamı …