Tartışma Yöntemi Beyin Fırtınası Philips 66 Fayda ve Zararları

Vızıltı (Fısıltı) Grupları Kısa süre içinde öğrenciler oturdukları yerde gruplara bölünür. Öğretmen soru sorar, sorun gruplar tarafından fısıldanarak tartışıldıktan sonra görüşler yazılır ve öğretmene temsilci tarafından sunulur. Böylece öğrencilerin derse katkıları sağlanmış olur. Vızıltı grupları çeşitli şekillerde oluşturulur: ÖRNEK  Vızıltı 22’de iki öğrenci bir konu üzerinde 2’şer dakika konuşur, Vızıltı konunun devamı >>>

Tartışma Yöntemi Panel Forum Kollegyum Çember Halka Vızıltı Grupları Workshop Çalıştay Altı Şapka

Bir konu yada problemle ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yöneltmek, anlaşılması güç olan konuları açıklamak ve verilen bilgileri irdelemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Tartışma yönteminde öğretmen-öğrenci etkileşimi sağlanarak, öğrencilerin bir konu üzerindeki düşüncelerini söylemelerine ve yorum yapmalarına olanak sağlanır. konunun devamı >>>

Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Gerçek hayatta ortaya çıkan yada gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından hazırlanan problemlerin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir. Öğrenciyi gerçek YAŞAM SORUNLARIYLA yüz yüze getiren bir yöntemdir. Örnek olay incelemesi öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif olarak katılmalarını gerektirir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir konunun devamı >>>

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, bağımsız çalışma alışkanlığını kazandırmak için yapılan öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan ve her öğrenci için ayrı etkinlik programını gerektiren bir yöntemdir. Keller planından hareketle geliştirilmiştir. Bu yöntem hızlı ve yavaş öğrenen öğrencilere ek fırsatlar sunar.  Bireysel Çalışma Yönteminin Özellikleri  Öğrenci bir konuyu kendi başına konunun devamı >>>

Proje Temelli Öğrenme Yöntemi

Proje, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun bir süre çalışmalarıdır. Öğrenci zihinsel ve fiziksel olarak sürece katılır. Amaç; ortaya bir iş veya eser çıkarmaktır. John Dewey, Bruner ve Kilpatrick’in öğrenme yaklaşımlarının bir sentezidir. Bu yöntemde genelde öğrencinin bireysel ve konunun devamı >>>

Gözlem Gezisi Yöntemi

Eğitsel amaçları gerçekleştirmek için okul tarafından organize edilen gezilere denir. Bu yöntemde öğrencilere “gerçek dünyayı görme” imkanı sağlanmaktadır. Öğrenciler öğretim materyalinin olduğu yere giderek gözlem yapma ve bu materyallerin doğal yerleşimlerinde çalışma imkanına sahip olurlar. Gözlem gezisi eğitim açısından ilginç yerlere örneğin fabrika, kütüphane vb. ne düzenleneceği gibi öğrencinin üzerinde konunun devamı >>>

Gösteri Yöntemi – Demonstarasyon – Gösterip Yaptırma

→ Gösteri, öğretmenin; öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek yada bir prensibi açıklamak için yaptığı işlemlerdir. → Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin, bir deneyin nasıl yapıldığını, bir araç-gerecin yada bir makinenin nasıl çalıştığını öğretmenin önce uygulama yaparak, göstererek ve açıklayarak sonra da öğrenciye yaptırarak (yaparak-yaşayarak) öğrenmeyi sağladığı bir yöntemdir. konunun devamı >>>

Problem Çözme Yöntemi

Bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişmeler okulda öğrenilen bilgileri kısa zamanda etkisiz hale getirmektedir. Kısa zamanda eskiyecek ve işe yaramayacak duruma gelen bilgiyi insanlara kazandırmak yerine onlara BİLGİYİ KAZANDIRMA YOLLARI öğretilmelidir. Bütün bu gelişmeler sonunda birey geçmişe göre daha fazla problemle karşı karşıya gelmeye başlamıştır. Bu problemleri çözerken bilimsel konunun devamı >>>

Soru Cevap Yöntemi

Bu yöntemin esası öğretilmek istenen bilgilerin soru sorularak öğrencinin kendisine buldurulmasıdır. Öğretmenin sorduğu sorulara öğrencilerin sözel olarak cevap vermelerine dayanır. Çoğunlukla anlatım yöntemi ile birlikte kullanılır. Soru-cevap yöntemi; anlatım yönteminin sıkıcılığını ve monotonluğunu az da olsa ortadan kaldırarak öğrencileri aktif hale getirmeye çalışır. Anlatma yönteminden sonra eğitimde en çok kullanılan konunun devamı >>>

Düz Anlatım Yöntemi

Anlatım yöntemi, öğretmenin bilgilerini; pasif bir şekilde oturarak dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde ilettiği GELENEKSEL bir yöntemdir. Anlatım en eski öğretim yöntemidir. Daha çok bilgi düzeyindeki hedef alanın kazandırılmasında kullanılır. Anlatım yöntemi bir dersin girişinde, öğrencileri güdülemek, konuların açıklanmasında, özetlenmesinde ve anlaşılması güç olan konuların açıklanmasında kullanılır. Anlatma yöntemi başlıca konunun devamı >>>

Öğretim Yöntemleri

Öğretim yöntemi, bir dersin hedeflerine ulaşmak için izlenen yollar anlamına gelmektedir. Öğretim yöntemi içeriğin (konuların) nasıl öğretileceği ile ilgili genel düzenlemeleri kapsar. Öğretim Yöntem ve Seçimini Etkileyen Faktörler Şunlardır:  Öğretmenin yöntem seçimini etkileyecek pek çok faktör vardır. Bunların belli başlıcaları şunlardır: 1) ÖĞRETMENİN YÖNTEME YATKINLIĞI  Her öğretmenin mesleki birikimi, deneyimi konunun devamı >>>

Temel Öğrenme – Glaser

Glaser’in bu modeli her türlü öğrenme için geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Glaser’in modeline hem davranışçı hem de bilişsel yaklaşım hakimdir. Glaser bu modeli geliştirirken bilgiyi işleme kuramından etkilenmiştir. Ona göre bilgiler verilirken basitten karmaşığa doğru düzenlenmelidir. Glaser’e göre çok önemli bir nokta da öğrencilere öğrenmeyi öğretmektir. Böylece öğrenciler yetkinlik kazandıklarında konunun devamı >>>

İşbirlikli – Kubaşık – Collaborative Öğrenme

İşbirliğine dayalı öğrenme: “öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek yada bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme” yaklaşımıdır. Grup öğretiminde üyeler (öğrenciler) arasındaki etkileşim önemlidir. Geleneksel sınıflardaki öğrencilerin yarışına ve rekabetine son vermeyi amaçlayan ve başarıya birlikte ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. konunun devamı >>>

Buluş Keşfeyme Yoluyla Öğretim Bruner

Bu yaklaşım belli bir problem ya da konu alanı ile ilgili verileri toplayıp analiz ederek bütüne ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayanan güdüleyici bir öğretim stratejisidir. BRUNER tarafından ortaya atılmıştır. Brunere göre öğrenmede öğrencinin AKTİF olması gerekir. Öğrenci sınıfta bağımsız ve girişimci olmalıdır. Öğrenci merkezli eğitimin uygulanmasına dayalı bir yaklaşımdır. Buluş konunun devamı >>>

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Ausebel

Bu yaklaşım yaygın olarak BİLGİNİN AKTARILMASI, KAVRAM, İLKE ve GENELLEMELERİN AÇIKLANMASINDA kullanılır. İlke, kavram ve genellemelerin ÖĞRETMEN TARAFINDAN düzenli bir şekilde sıralanması ve öğrenciler tarafından alınmaya hazır bir durumda bilginin verilmesi sürecidir. AUSEBELe göre: öğrenci her zaman hangi bilginin önemli olduğunu ve hangi işaretlerin problem çözümü için uygun olduğunu bilmeyebilir. konunun devamı >>>

Tam Öğrenme Bloom

BLOOM; tarafından geliştirilen ve okulda öğrenme adı da verilen tam öğrenme modeli okullarda öğretme-öğretme sürecinde rol oynayan bütün öğeleri, öğrencilerin en etkili ve verimli öğrenme düzeyine ulaşması için sistemli olarak bir araya getiren yaklaşımdır. Tam öğrenme modelini ortaya koyan ünlü Amerikalı eğitimciBLOOM; “işin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise konunun devamı >>>

Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi John Dewey

John Dewey tarafından geliştirilen bu yaklaşımda öğrencilerin araştırma ve inceleme yaparak öğrenmeleri sağlanır.DEWEY okulu, çocuğa bilgi veren değil yaşamda yolunu bulabilmesi için düşünmeye alıştıran yer olarak görmüştür. Bu yaklaşım öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle yaptığı problem çözme sürecidir. Özellikle öğrencilere yaşamlarında karşılaşabilecekleri problem durumlarında değişik çözümler üretmesini öğretir. konunun devamı >>>

Öğretim Stratejileri

Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan oldukça GENEL bir yaklaşımdır. Bu anlamda strateji; ilgili konunun seçimi, konunun kendi içerisinde analizini ve sentezlenmesini ve konunun öğretiminde psikolojik temele göre hangi öğrenme modelinin uygulanacağının belirlenmesini kapsar. Öyleyse strateji; dersin hedeflerine ulaşılmasını sağlayan ve yöntemin belirlenmesine yön veren GENEL bir yaklaşımdır.

Yöntem

ÖĞRETİM YÖNTEMİ (Metodu) (Yol) YÖNTEM: hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da izlenecek EN KISA YOLDUR. Öğrencilerin özellikleri, ders araç ve gereçleri ile tüm öğrenme durumları göz önünde tutularak belirlenen ve izlenen mantıklı YOL da denir. Öğretim yöntemleri şunlardır Þ   1) Anlatma Yöntemi                                      10) Rol Yapma Yöntemi 2) Soru-Cevap konunun devamı >>>