Çoklu Zeka Kuramı

Gardner’e göre bir tek zeka yerine göre bir çok yetenekten, başka bir ifade ile zeka alanından söz edilebilir.Gardner 7 farklı zekâ alanı olduğunu ileri sürmüştür. 1) Bedensel- Kinestetik Zeka = Kişinin bedeninin farkında olması ve fiziksel hareketlerindeki ustalığı ifade eder. devamı …

Gelişimde Bireysel Farklılıklar

BİREYSEL FARKLILIKLARIN NEDENLERİ Bireysel farklılıkların kökeninde gelişimsel özellikler gibi hem kalıtım hem de çevrenin etkilerini görmek mümkündür. ANA-BABA TUTUMLARI Çevre deyince ilk akla gelen aile olmaktadır. Anne ve babanın çocuğa yaklaşım biçimi, uyguladığı disiplin tarzı çocuğun kişiliğini ve diğer bireysel devamı …

Savunma Mekanizmaları

1) BASKI = Bazı ruhsal süreçlerin kişinin isteği dışında bilinçaltına itilmesi ya da bilince çıkmasının önlenmesine baskı denilmektedir. 2) BASTIRMA = Farkına varılan istek ve düşüncelerin bastırılarak, çözümün ertelenmesi. → Doktor olmak için ders çalışması lazım ama erteleme 3) NEDEN devamı …

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri

BEDENSEL VE DEVİNSEL GELİŞİM Bedensel gelişim; insan kişiliğinin oluşmasında etkisi en fazla olan gelişim alanıdır. Devinsel gelişimin ön koşuluda bedensel gelişimdir. Bireyin devinsel becerileri yapabilmesi öncelikle ilgili beden kısımlarının ya da organlarının olgunlaşmasına bağlıdır. Bedensel gelişim doğum öncesinden başlayarak insan devamı …

Kohlberg Ahlak Gelişimi

Kohlberg; bireylerin ahlaki gelişim özelliklerini incelemiş ve üç düzey belirtmiştir: 1) GELENEK ÖNCESİ DÜZEY (İşlem öncesi dönem 7. yaşa kadar) Bu düzeyde bireyin: cezadan kaçınma eğiliminde olduğunu, ödül sağlama güdüsüyle dışsal güdülere göre yargılarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Yargıların niyete göre değil devamı …

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow’un en ünlü kavramlarından biri yeteneklerimizi ve potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak anlamına gelen KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİR. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçlar hiyerarşisinde tatmini gerektirir. İhtiyaçlar hiyerarşisi şöyledir: 1) Fizyolojik İhtiyaçlar  Açlık, uyku, cinsellik gibi ihtiyaçlardır. Eğer bunlar tatmin edilmezse diğer ihtiyaçlar karşılanamaz. 2) Güvenlik devamı …

Vygotsky Bilişsel Gelişim Kuramı

y, çocuğun zihin gelişiminin Piaget’in öne sürdüğü gibi çocuğun neredeyse kendi başına gerçekleştirdiği bir süreç olmadığını, başkalarına da bağlı olduğunu ifade etmiştir. Başkaları çocuğun zihinsel gelişiminde yol gösterebilir, birtakım bilgiler vererek bunları öğretebilir. Bu cümlelerden açıkça anlaşılacağı üzere Vygotsky zihin devamı …

Piaget Bilişsel Gelişim

Piaget, kuramını açıklamadan önce bir takım kavramlar üzerinde durmuştur. *  ZEKÂ= Piaget’e göre zekâ, çevreye uyum sağlayabilme yeteneğidir. Kişi, içinde bulunduğu çevreye ne kadar çok ve ne kadar hızlı uyum yapabiliyorsa o kadar zekidir denilebilir. Piaget, insanların doğuştan getirdikleri iki devamı …

Erikson Psikososyal Gelişim

Erik Erikson, Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramına sosyal boyutunda katılması gerektiğine inanmıştır. Erikson’a göre insan hayatı sekiz döneme ayrılabilir. Ona göre her dönemde birtakım krizler yaşanır. Bu krizlerin sonucunda kişinin birtakım görevleri yerine getirmesi ve birtakım özellikleri kazanması beklenir. 1) TEMEL devamı …

Freud Kişilik Gelişimi

Psikolojik araştırmaların çoğunda Freud önemli bir rol oynamıştır. Ona göre bilinçsizlik insanı anlamada önemli bir anahtardır. Ona göre bilinçsiz olan fikirlerin çoğu ilkeldir ve bu fikirler bilinçli akıl tarafından kabul edilmezler. Freud zihni üç yapıya ayırır:  İD, EGO VE SÜPER devamı …

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

Gelişim sürecinin iyi anlaşılması için öncelikle gelişimle ilgili temel kavramların ve ilkelerin bilinmesi önemlidir. Bu kavramlar büyüme, olgunlaşma, gelişme, davranış, öğrenme, hazır bulunuşluk, kritik dönem ve gelişim ödevleri gibi kavramlardır. Bu kavramlar kısaca şöyle açıklanabilir:  * BÜYÜME: Vücutta ve vücudun devamı …