Piaget Ahlaki Gelişim

Ona göre, çocuklar somut işlemler dönemine kadar ahlaki gerçekçidirler. Yani olay ve durumları somut sonuçlarına göre değerlendirirler. Niyeti ne olursa olsun, büyük leke yapan çocuk, küçük leke yapan çocuğa göre daha suçludur. Zihinsel gelişimin bir sonucu olarak hem niyeti hem sonucu birlikte değerlendiremezler. İlkokul döneminden itibaren çocuklar yargılarında niyeti de konunun devamı >>>

Çoklu Zeka Kuramı

Gardner’e göre bir tek zeka yerine göre bir çok yetenekten, başka bir ifade ile zeka alanından söz edilebilir.Gardner 7 farklı zekâ alanı olduğunu ileri sürmüştür. 1) Bedensel- Kinestetik Zeka = Kişinin bedeninin farkında olması ve fiziksel hareketlerindeki ustalığı ifade eder. Çeşitli sporlar, dans, drama ve egzersizlerle geliştirilebilir. Sporcuların bu zekâda konunun devamı >>>

Gelişimde Bireysel Farklılıklar

BİREYSEL FARKLILIKLARIN NEDENLERİ Bireysel farklılıkların kökeninde gelişimsel özellikler gibi hem kalıtım hem de çevrenin etkilerini görmek mümkündür. ANA-BABA TUTUMLARI Çevre deyince ilk akla gelen aile olmaktadır. Anne ve babanın çocuğa yaklaşım biçimi, uyguladığı disiplin tarzı çocuğun kişiliğini ve diğer bireysel özelliklerini biçimlendirmektedir. Genel olarak ana baba tutumları üç grup halinde konunun devamı >>>

Savunma Mekanizmaları

1) BASKI = Bazı ruhsal süreçlerin kişinin isteği dışında bilinçaltına itilmesi ya da bilince çıkmasının önlenmesine baskı denilmektedir. 2) BASTIRMA = Farkına varılan istek ve düşüncelerin bastırılarak, çözümün ertelenmesi. → Doktor olmak için ders çalışması lazım ama erteleme 3) NEDEN BULMA = Bireyin yapmış olduğu kabul edilemeyecek bir davranışı çeşitli konunun devamı >>>

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri

BEDENSEL VE DEVİNSEL GELİŞİM Bedensel gelişim; insan kişiliğinin oluşmasında etkisi en fazla olan gelişim alanıdır. Devinsel gelişimin ön koşuluda bedensel gelişimdir. Bireyin devinsel becerileri yapabilmesi öncelikle ilgili beden kısımlarının ya da organlarının olgunlaşmasına bağlıdır. Bedensel gelişim doğum öncesinden başlayarak insan hayatının sonuna kadar süren bir süreçtir. Bedensel gelişim içinde kişinin konunun devamı >>>

Kohlberg Ahlak Gelişimi

Kohlberg; bireylerin ahlaki gelişim özelliklerini incelemiş ve üç düzey belirtmiştir: 1) GELENEK ÖNCESİ DÜZEY (İşlem öncesi dönem 7. yaşa kadar) Bu düzeyde bireyin: cezadan kaçınma eğiliminde olduğunu, ödül sağlama güdüsüyle dışsal güdülere göre yargılarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Yargıların niyete göre değil de, sonuçlara bağlı olarak yapılması da bu düzeyin özelliklerindendir. Bu konunun devamı >>>

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow’un en ünlü kavramlarından biri yeteneklerimizi ve potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak anlamına gelen KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİR. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçlar hiyerarşisinde tatmini gerektirir. İhtiyaçlar hiyerarşisi şöyledir: 1) Fizyolojik İhtiyaçlar  Açlık, uyku, cinsellik gibi ihtiyaçlardır. Eğer bunlar tatmin edilmezse diğer ihtiyaçlar karşılanamaz. 2) Güvenlik İhtiyacı  Bu ihtiyaç güvenliği, korunmayı, korku ve heyecandan uzak kalmayı konunun devamı >>>

Bruner Bilişsel Gelişim Kuramı

Bruner’e göre bilişsel gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bilişsel gelişim için dil önemlidir. Kavramlar dil yoluyla öğrenilir, iletişim dil yoluyla sağlanır. Öğretmen, anne, baba ve sosyal çevre bilişsel gelişim için oldukça önemlidir. Bruner’e göre bilişsel gelişim 3 aşamada gerçekleşir: 1) Eylemsel Dönem = Bu dönemde çocuk çevresindeki nesnelerle konunun devamı >>>

Vygotsky Bilişsel Gelişim Kuramı

y, çocuğun zihin gelişiminin Piaget’in öne sürdüğü gibi çocuğun neredeyse kendi başına gerçekleştirdiği bir süreç olmadığını, başkalarına da bağlı olduğunu ifade etmiştir. Başkaları çocuğun zihinsel gelişiminde yol gösterebilir, birtakım bilgiler vererek bunları öğretebilir. Bu cümlelerden açıkça anlaşılacağı üzere Vygotsky zihin gelişimi ile ilgili SOSYAL BİR KURAM ortaya atmıştır. Vygotsky’nin Piaget’in konunun devamı >>>

Piaget Bilişsel Gelişim

Piaget, kuramını açıklamadan önce bir takım kavramlar üzerinde durmuştur. *  ZEKÂ= Piaget’e göre zekâ, çevreye uyum sağlayabilme yeteneğidir. Kişi, içinde bulunduğu çevreye ne kadar çok ve ne kadar hızlı uyum yapabiliyorsa o kadar zekidir denilebilir. Piaget, insanların doğuştan getirdikleri iki temel eğilim olduğu düşüncesindedir: ÖRGÜTLEME ve UYUM SAĞLAMA… *  ÖRGÜTLEME konunun devamı >>>

Erikson Psikososyal Gelişim

Erik Erikson, Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramına sosyal boyutunda katılması gerektiğine inanmıştır. Erikson’a göre insan hayatı sekiz döneme ayrılabilir. Ona göre her dönemde birtakım krizler yaşanır. Bu krizlerin sonucunda kişinin birtakım görevleri yerine getirmesi ve birtakım özellikleri kazanması beklenir. 1) TEMEL GÜVENE KARŞI GÜVENSİZLİK Bu dönem, doğumdan bir buçuk yaşına kadar konunun devamı >>>

Freud Kişilik Gelişimi

Psikolojik araştırmaların çoğunda Freud önemli bir rol oynamıştır. Ona göre bilinçsizlik insanı anlamada önemli bir anahtardır. Ona göre bilinçsiz olan fikirlerin çoğu ilkeldir ve bu fikirler bilinçli akıl tarafından kabul edilmezler. Freud zihni üç yapıya ayırır:  İD, EGO VE SÜPER EGO. Bu üç öge çocuk gelişiminin farklı aşamalarında görünür. İd, konunun devamı >>>

Gelişimi Etkileyen Temel Faktörler

Temel gelişim ilkeleri ve her bir gelişim döneminin özellikleri bilinmesine rağmen bu dönemlerde bireysel gelişim farklı olabilir. Gelişimde ortaya çıkan bu bireysel farklılıkları etkileyen çeşitli etmenler vardır. Bu etmenlerden en önemlisi KALITIMDIR. Anne ve babadan gelen 23 çift kromozomun sahip olduğu genler canlının sahip olacağı özellikleri de içermektedir. Gerek doğum öncesi konunun devamı >>>

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

Gelişim sürecinin iyi anlaşılması için öncelikle gelişimle ilgili temel kavramların ve ilkelerin bilinmesi önemlidir. Bu kavramlar büyüme, olgunlaşma, gelişme, davranış, öğrenme, hazır bulunuşluk, kritik dönem ve gelişim ödevleri gibi kavramlardır. Bu kavramlar kısaca şöyle açıklanabilir:  * BÜYÜME: Vücutta ve vücudun farklı organlarında boy, kilo ve hacim olarak artışın meydana gelmesidir. konunun devamı >>>