Tartışma Yöntemi Beyin Fırtınası Philips 66 Fayda ve Zararları

Vızıltı (Fısıltı) Grupları Kısa süre içinde öğrenciler oturdukları yerde gruplara bölünür. Öğretmen soru sorar, sorun gruplar tarafından fısıldanarak tartışıldıktan sonra görüşler yazılır ve öğretmene temsilci tarafından sunulur. Böylece öğrencilerin derse katkıları sağlanmış olur. Vızıltı grupları çeşitli şekillerde oluşturulur: ÖRNEK  Vızıltı devamı …

Tartışma Yöntemi Panel Forum Kollegyum Çember Halka Vızıltı Grupları Workshop Çalıştay Altı Şapka

Bir konu yada problemle ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yöneltmek, anlaşılması güç olan konuları açıklamak ve verilen bilgileri irdelemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Tartışma yönteminde öğretmen-öğrenci etkileşimi sağlanarak, öğrencilerin devamı …

Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Gerçek hayatta ortaya çıkan yada gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından hazırlanan problemlerin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir. Öğrenciyi gerçek YAŞAM SORUNLARIYLA yüz yüze getiren bir yöntemdir. Örnek olay incelemesi öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif devamı …

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, bağımsız çalışma alışkanlığını kazandırmak için yapılan öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan ve her öğrenci için ayrı etkinlik programını gerektiren bir yöntemdir. Keller planından hareketle geliştirilmiştir. Bu yöntem hızlı ve yavaş öğrenen öğrencilere ek fırsatlar devamı …

Gözlem Gezisi Yöntemi

Eğitsel amaçları gerçekleştirmek için okul tarafından organize edilen gezilere denir. Bu yöntemde öğrencilere “gerçek dünyayı görme” imkanı sağlanmaktadır. Öğrenciler öğretim materyalinin olduğu yere giderek gözlem yapma ve bu materyallerin doğal yerleşimlerinde çalışma imkanına sahip olurlar. Gözlem gezisi eğitim açısından ilginç devamı …

Gösteri Yöntemi – Demonstarasyon – Gösterip Yaptırma

→ Gösteri, öğretmenin; öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek yada bir prensibi açıklamak için yaptığı işlemlerdir. → Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin, bir deneyin nasıl yapıldığını, bir araç-gerecin yada bir makinenin nasıl çalıştığını öğretmenin önce uygulama yaparak, göstererek ve devamı …

Problem Çözme Yöntemi

Bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişmeler okulda öğrenilen bilgileri kısa zamanda etkisiz hale getirmektedir. Kısa zamanda eskiyecek ve işe yaramayacak duruma gelen bilgiyi insanlara kazandırmak yerine onlara BİLGİYİ KAZANDIRMA YOLLARI öğretilmelidir. Bütün bu gelişmeler sonunda birey geçmişe göre daha devamı …

Soru Cevap Yöntemi

Bu yöntemin esası öğretilmek istenen bilgilerin soru sorularak öğrencinin kendisine buldurulmasıdır. Öğretmenin sorduğu sorulara öğrencilerin sözel olarak cevap vermelerine dayanır. Çoğunlukla anlatım yöntemi ile birlikte kullanılır. Soru-cevap yöntemi; anlatım yönteminin sıkıcılığını ve monotonluğunu az da olsa ortadan kaldırarak öğrencileri aktif devamı …

Düz Anlatım Yöntemi

Anlatım yöntemi, öğretmenin bilgilerini; pasif bir şekilde oturarak dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde ilettiği GELENEKSEL bir yöntemdir. Anlatım en eski öğretim yöntemidir. Daha çok bilgi düzeyindeki hedef alanın kazandırılmasında kullanılır. Anlatım yöntemi bir dersin girişinde, öğrencileri güdülemek, konuların açıklanmasında, özetlenmesinde devamı …

Öğretim Yöntemleri

Öğretim yöntemi, bir dersin hedeflerine ulaşmak için izlenen yollar anlamına gelmektedir. Öğretim yöntemi içeriğin (konuların) nasıl öğretileceği ile ilgili genel düzenlemeleri kapsar. Öğretim Yöntem ve Seçimini Etkileyen Faktörler Şunlardır:  Öğretmenin yöntem seçimini etkileyecek pek çok faktör vardır. Bunların belli başlıcaları devamı …

Temel Öğrenme – Glaser

Glaser’in bu modeli her türlü öğrenme için geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Glaser’in modeline hem davranışçı hem de bilişsel yaklaşım hakimdir. Glaser bu modeli geliştirirken bilgiyi işleme kuramından etkilenmiştir. Ona göre bilgiler verilirken basitten karmaşığa doğru düzenlenmelidir. Glaser’e göre çok önemli devamı …

İşbirlikli – Kubaşık – Collaborative Öğrenme

İşbirliğine dayalı öğrenme: “öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek yada bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme” yaklaşımıdır. Grup öğretiminde üyeler (öğrenciler) arasındaki etkileşim önemlidir. Geleneksel sınıflardaki öğrencilerin yarışına ve rekabetine devamı …

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Ausebel

Bu yaklaşım yaygın olarak BİLGİNİN AKTARILMASI, KAVRAM, İLKE ve GENELLEMELERİN AÇIKLANMASINDA kullanılır. İlke, kavram ve genellemelerin ÖĞRETMEN TARAFINDAN düzenli bir şekilde sıralanması ve öğrenciler tarafından alınmaya hazır bir durumda bilginin verilmesi sürecidir. AUSEBELe göre: öğrenci her zaman hangi bilginin önemli devamı …

Tam Öğrenme Bloom

BLOOM; tarafından geliştirilen ve okulda öğrenme adı da verilen tam öğrenme modeli okullarda öğretme-öğretme sürecinde rol oynayan bütün öğeleri, öğrencilerin en etkili ve verimli öğrenme düzeyine ulaşması için sistemli olarak bir araya getiren yaklaşımdır. Tam öğrenme modelini ortaya koyan ünlü devamı …

Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi John Dewey

John Dewey tarafından geliştirilen bu yaklaşımda öğrencilerin araştırma ve inceleme yaparak öğrenmeleri sağlanır.DEWEY okulu, çocuğa bilgi veren değil yaşamda yolunu bulabilmesi için düşünmeye alıştıran yer olarak görmüştür. Bu yaklaşım öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle yaptığı problem çözme sürecidir. devamı …

Yöntem

ÖĞRETİM YÖNTEMİ (Metodu) (Yol) YÖNTEM: hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da izlenecek EN KISA YOLDUR. Öğrencilerin özellikleri, ders araç ve gereçleri ile tüm öğrenme durumları göz önünde tutularak belirlenen ve izlenen mantıklı YOL da denir. Öğretim yöntemleri şunlardır Þ devamı …